Model 노트북 간단 정보(전체 목록)

1. 해당 모델은 CTRL + F키 를 누르시고 모델명을 입력하시면 쉽게 찾을 수 있습니다.
2. 구입에 대한 문의 중, LG IBM 만 저희가
http://knote.co.kr 에서 판매 중이고 나머지는 현재 판매하지 않습니다. 다만 구입처는 알려드리도록 하겠습니다.
3. 보다 자세한 사양은 "모델정보"를 이용하여 주시고 궁금한점, 누락되거나 틀린 정보가 있으면
note@note.pe.kr로 메일주시면 수정하도록 하겠습니다.
(또한 여기 모델에 대한 정보문의를 전화로 하지 마시기 바랍니다. 업무에 지장이 많습니다.) 

 

 전체목록 | 크기별  17" | 16" | 15" | 14" | 13" | 12" | 10" | 종류별  센트리노 | AMD | 크루소 | P4 | P3 1GHz 이상 | 램별 EDO | SDRAM100 | 133 | DDR

  품 목

간 단 사 양

ACER TravelMate TM-347T

 P3-M 650MHz / SDR 64MB / 10GB / COMBO / 12.1인치(800*600) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 C6020.3/C

 Cel-M 1.2GHz / SDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DAVE NUX 2133

 Cel-M 1.33Mhz / SDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 12.1인치 / 랜, 모뎀

세이퍼 TUCANA SA17A (OS:리눅스)

 Athlon XP-M 1700+ / DDR 128MB / 20GB / DVD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TGIC 데스크북 NP2000CA NO O/S

 Cel 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DAVE NUX 2133 CM

 Cel-M 1.33Mhz / SDR 128MB / 20GB / COMBO / 12.1인치 / 랜, 모뎀

DAVE SM7150A

 Athlon XP-M 1500+ / DDR 128MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 H6710

 P3 1.13GHz / 256MB / 30GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 H6710-1363HC

 P3-M 1.13GHz / 256MB / 30GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 H6710.1

 P3-M 1.13GHz / 256MB / 30GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

넥스티어 NX-3110N

 Cel 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

세이퍼 TUCANA SA17A

 Athlon XP-M 1700+ / DDR 128MB / 20GB / DVD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 H6600

 P3 1.0GHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

세이퍼 TUCANA SA17C (OS:리눅스)

 Athlon XP-M 1700+ / DDR 128MB / 20GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-11K

 Cel 1.6GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2658-H4K

 Cel 1.5GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TGIC 데스크북 NP2000CA

 Cel 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 M7580

 P4 1.8GHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 L7100.3

 Cel 2.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL060.2

 Cel 1.6GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2684-22K

 Cel-M 1.7GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-H4K

 Cel 1.5GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL050.2

 Cel 1.5GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DAVE SM7150C

 Athlon XP-M 1500+ / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 TL060.3

 Cel 1.6GHz / 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL060

 Cel 1.6GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL050.3

 CEL-1.5G / 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치 / 10/100M Fast Ethernet

세이퍼 TUCANA SA17C

 Athlon XP-M 1700+ / DDR 128MB / 20GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

대우 CN4120-F242QH

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 20GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-4C231/C17

 Cel 1.7GHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Super LIBERO 5520 COMBO

 P4 2.0GHz / SDR 512MB / 30GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10 (20G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Super LIBERO 5524 DVD

 P4 2.4GHz / SDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 H2560.1

 Athlon4 1600+ / SDR 256MB / 20GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DAVE NUX 2800

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

대우 CN3000-K120C

 P3 1.2GHz / SDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 X6400.1

 P3-M 800MHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 X6400

 P3-M 800MHz / SDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40e 2684-F2K

 Cel 1.3GHz / SDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu P-Series 1010

 Crusoe 600MHz / SDR 128MB / 15GB / 옵션 / 8.8인치(1024*512) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2684-53K

 Cel-M 1.7GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40e 2684-HLK

 Cel 2.0G / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-U3

 Crusoe 933MHz / SDR 256MB / 20GB / / 6.4인치 / 랜, 모뎀

삼보 드림북 H2560.3

 Athlon4 1600+ / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10 (30G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2684-C3K

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-4C232/C20

 Cel 2.0Ghz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 800(1.8Ghz)

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P440 180 CD

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Super LIBERO 3500 DVD

 P4 1.6GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 V7100

 Cel 2.0GHz / SDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10R (20G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Libero XG L65118(DVD)

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-C3K

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470053-252 (CD-ROM)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470038-252

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TPR KK5H

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P440 Falcom

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TGIC 데스크북 NP2400PA NO O/S

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Libretto L5/080 TNLN

 Crusoe 800MHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 10인치(1280*600) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R32 2658-KK5H

 P4 1.7GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10 (40G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2830TC

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DAVE NUX 2800 CM

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-24K

 Cel 1.6GHz / DDR 128MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL620.4/D

 P4-M 2.2GHz / 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-KKIH

 P4 1.6GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-U1

 TM5800 867MHz / SDR 256MB / 20GB / / 6.4인치 /

Compaq Presario 2831AP

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL600.4

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2882AP

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL620.4

 P4-M 2.2GHz / 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-BEK

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2QF3C00S

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2QG3C00S

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10R (30G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2114AP

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1400*1024) / 랜, 모뎀

현대 Libero XG L65119(DVD)

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2829AP

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2112AP

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2QF3B00S

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E600-180RW

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E400-180 DV (128MB)

 P4-M 1.8GHz / DDR 128MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2QG3B00S

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ4

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL600.4Q

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40e 2684-QLK

 P4 2.2GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E600-190DV

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10W (20G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 20GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 V7100.3

 Cel 2.0GHz / 256MB / 20GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-JD231/C20

 Cel 2.0GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

이카루스 CP-10R (40G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470038-640

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-THP

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND i2000 331822-M

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E400-180 DV (256MB)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-CRK

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E600-190DW

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TGIC 데스크북 NP2400PA

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-GMK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N1020 470051-341

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Libero XG L65122-AN501

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

ACER TravelMate 283 XC

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470053-252

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C 470044-603

 P3 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude D600

 P-M 1.3GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 B7600

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND 331722-M

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-A1K

 P4-M 1.8GHz / DDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10W (30G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Libero XG L65118-AN402

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-FR720L

 Athlon XP-M 2200+ / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

대우 CN4000-P160C

 P4 1.6GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Libero XG L65120(Combo)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

세이퍼 TUCANA A9224

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 900AP

 Athlon XP 1400+ / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C P1800

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 GE540.4/D

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T23 2648LU5

 P3 1.0GHz / 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470048-516

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 903-KR

 Athlon XP 1800+ / DDR 256MB / 20GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq 타블렛PC TC 1000(무선랜 미포함)

 Crusoe 1GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-FR55E

 Cel-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-GJK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 2CK

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 N7600.4

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

이카루스 CP-10W (40G)

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 803-KR

 P3 750MHz / SDR 128MB / 20GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude D600 (CDRW)

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad TR32 2658-LDK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 TL640.6

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2866AP

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470054-953

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-FR820L

 INTEL Celeron 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 N7620.4

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V DL 196p

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2841AP(CD-ROM)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

JVC AirWorks MP-XP5220KR/A

 P3-M 866 MHz / SDR 128MB / 20GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀

세이퍼 TUCANA MB1134C

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2830AP(Combo)

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2684-LK1

 P4 2.2GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C 470037-660

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 PT2100KT

 P4-M 1.8GHz / 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 029J3

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-THP2

 P4 2.4GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 3PK

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2722-2UK

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA TE2100 PT210K-09KDH

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ACER TravelMate 604 TER

 P3-M 750 MHz / SDR 128MB / 12GB / CD-RW / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2832AP

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-D7K

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2882AP (COMBO)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 GE530.4

 P-M 1.3GHz / 256 MB DDR / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

세이퍼 TUCANA A9224C

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V DL045P#AB1

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1015V

 Athlon XP-M 2200+ / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 2010XCM

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP OmniBook VT6200

 P4-M 1.4GHz / DDR 512MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-FVK

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite A10-S167

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C 470037-762

 P3 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2116AP

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO E800V DL045P#AB1

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 30GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V DL196P#AB1

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Libretto L5K.4

 Crusoe 800MHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 10인치(1280*600) / 랜, 모뎀

ACER TravelMate 363 EV

 P3 1.0GHz / SDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C 470037-660

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2100 KT

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 PT210K-01VHU

 Pentium 4 1.7Ghz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 TL620.6

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 2210ZCM

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2837AP(CD-ROM)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2535AP

 P4-M 2.66GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu C-Series 2110ZCM

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2858AP

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2837AP

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610V

 P4 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD+RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

JVC AirWorks MP-XP5220KR

 P3 866MHz / SDR 128MB / 20GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀

HP Ze4313

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2123AD

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1020) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2112AP (Combo)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2127AC

 Athlon XP-M 2400+ / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad TR32 2658-LEK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 S7581.3

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-C7K

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2SG4B00S

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

현주 NEOTREND i2000 332422-D

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2831AP(Combo)

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1020V 470059-789

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 2010KCM(무선랜)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad G40-2388 5QK

 P4 2.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-J6K

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND 331723-D

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N400C 470022-717

 P3 850MHz / SDR 128MB / 20GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 2010KCD(무선랜)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

JVC AirWorks MP-XP5220KR/UP

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2SF4B00S

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-J3K

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP Evo NX9000 (2.0G)

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N800V DL 196p (COMBO)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2100 (비지니스)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C 470037-660

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470059-787

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq NX 9000 DG672A-AB1

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A22E 2655-A7K

 P3 850MHz / SDR 64MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Libretto L5/080 TNKW

 Crusoe 800MHz / 256MB / 20GB / 옵션 / 10인치(1280*600) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite A10-S177

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-JD241/240

 P4 2.4GHz / SDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2841AP

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 3045US

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Fujitsu S-Series 6110CD

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2684-LK2

 P4 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

HP Evo NX9000 (2.4G)

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq NX 9000 DG982A-AB1

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

HP Ze4221

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP Ze4222

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E600-200DW

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2560AP

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

HP Ze4261

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2122AD

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

HP Evo NX9010

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA P440 Falcom Combo

 P4 1.8GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SQ10-JC23B/933

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / LAN , MODEM

Compaq Presario 2155AE

 Athlon XP-M 2500+ / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq 타블렛PC TC 1000(무선랜)

 Crusoe 1GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2820AP

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V DL196#AB1

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-RW / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470037-749 Refer

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470037-757 Refer

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2821AP

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2153AE

 Athlon XP-M 2500+ / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu C-Series 2210 (2.0GHz)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 2010X

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

HP Ze4251

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP Ze4312

 P4-M 2GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / .

LGIBM ThinkPad R40 2722-2CK

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 3005US

 P4 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1020V 470045-648

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2825AP

 P4-M 1.7GHz / 256 MB DDR / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800V 470053-253

 P4-M 1.9GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-B5K

 P4 1.6GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32-2658-GGK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P440 Falcom DVD

 P4 1.8GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SP15-5B241/180

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 4010 XCM14

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-C6K

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND 331823-W

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND 331754-W

 P4 1.7GHz / DDR 512MB / 40GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 3015US

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 7651DV

 P3 1.13GHz / SDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X30 2672-43K

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SHARP PC-UM32W

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 AR540.A5

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-KK3

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-JB242/240

 P4 2.4GHz(B) / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2868AP

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND i2000 332422-B

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 20GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 4010 CM13 (CDROM)

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-F4K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 LK3

 P4-M 2.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad G40-2388 4CK

 P4 2.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 LK1

 P4-M 2.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TGIC 데스크북 NP3000PA NO O/S

 P4 3.06GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현대 Super LIBERO 5524 COMBO

 P4 2.4GHz / SDR 256MB / 20GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP Evo NX9005

 Athlon XP-M 2400+ / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2117AP

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-J1K

 P4 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 G7580.4

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.2인치(1280*854) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 4010 XCD14

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu C-Series 2210CM

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-66U

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-LGK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-F6K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X30 2672-33K

 P3-M 1.06GHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-FX950L

 Cel-M 900MHz / SDR 256MB / 20GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT1001

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

대우 CN4000-P174R

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2722-KK1

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu P-Series 1110

 Crusoe 733MHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 8.8인치(1024*512) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 GE540.4

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 S7601.3

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu S-Series 6110CM

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 PT210K-09D7H

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario X1042

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.4인치(1280*800) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A30 2652-45K

 P3 1.13GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA E400-180 DW (256MB)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 GE540.5

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 4010CD14

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / CD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP25-JB241/180

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series C2220 XCM22

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-G6K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 3MK

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Libretto L5K New

 Crusoe 800MHz / SDR 256MB / 60GB / CD-ROM / 10인치(1280*600) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND i2000 332454-D

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 40GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SP25-ED

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Inspiron 8200

 P4 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

ACER TravelMate 363 EVI

 P3 1.3GHz / SDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ3SH4B00S

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ2SH4B00S

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 PT210K-029V1

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-KDK

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 NEOTREND i2000 332454-B

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N410C KT

 P3-M 1.2GHz / SDR 256MB / 20GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite Pro 6100 PS610U-046T97

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1600 x 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 ER540.A5

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SQ10-JB231/933

 P3-M 933MHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2573AE

 P4 2.8 / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2573AP

 P4 2.8GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ASUS L4000H

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2536AH

 P4 2.66GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2535AH

 P4-M 2.8Hz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu C-Series 2210XCM

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SQ10-JA1

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-KCK

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote NZ3TH4B00S

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV25-JB261/266

 P4 2.4GHz / SDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SV30-5B241/240

 P4 2.4GHz(B) / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite PSM20K-00108

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite M20

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2840AP

 P4-M 1.9GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1000C 470037-782

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1000C 470038-341

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SHARP PC-AV18P

 Athlon XP-M 1800+ / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Portage 2010 30G

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 800(2.4Ghz)

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 3017CL 315601-001

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 7631CME

 P3 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 2111CM

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRS70011

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite A25-S207

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2722-3CK

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SHARP PC-RD10

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP Ze4271

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X31 2672-F3K

 P4-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1000C 470040-285

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-R505MGL

 Cel 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TGIC 데스크북 NP3000PA

 P4 3.06GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite A10 PSA10K-01ZMEP

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra A1 PTA10U-001J67

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 4010CM13

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N800V 470059-621

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470042-471

 P4 1.6GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470035-309

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470037-020

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / 옵션 / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470037-749

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu L-Series L2010

 Athlon XP-M 1800+ / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 4010 CD13

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM Xnote NZ3TH6B00S

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV30-A1

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

현주 iFriend HD 23OO 3B2624-B

 P4 2.66GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude C840 (2.0GHz)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

HP Ze4311

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A30 2652-43K

 P3 1.13GHz / SDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX7003

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD±RW / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRZ20L

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite A10 PSA10K-05QVEP

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage 2010

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800C 470042-698

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610V DL021P#AB1

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude C840 (1.8GHz)

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / CD-RW / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 5DK

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2722-LK1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-LK1

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-U101

 Cel-M 600Mhz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 7.1인치 (1024*768) / 무선랜

TOSHIBA TE2100 PT210K-01PTU

 P4-M 1.6GHz / 256 MB DDR / 20GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

대우 CN4000-P172C

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2722-5DK

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-V505MZL

 Cel-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2572AP

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2532AP

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SQ10-JB233/100

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX05-A1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 2809AP

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA TE2100 PT210K-02RJK

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 2410-7UU91

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-LK2

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 LK2

 P4-M 2.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP20-JB243/220

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 2410-62P30

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

현주 iFriend HC 23OO 391524-B

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-G4K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite 2410-6C5L1

 P4-M 2.0GHz / 512MB DDR / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470045-341

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SP30-4B241/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX05-START

 P-M 1.5Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N600C 470023-398

 P3 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N600C 470023-397

 P3 1.2GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800C 470035-316

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800C 316

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD+RW / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 2010CM20(무선랜)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu S-Series 6120CD

 P-M 1.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2722-BEK

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

JVC AirWorks MP-XP7220KR

 P3 866MHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SV30-5B261/266

 P4-M 2.66GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu C-Series C2220 CM24

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

세이퍼 TUCANA MB1144C

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N800V 470061-721

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

HP Ze4310

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad R40 2681-QDK

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRV550RB

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 30GB / COMBO / 16.1인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

SONY PCG-V505BC2

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage 4000

 P3-M 750 MHz / SDR 128MB / 20GB / DVD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage 3500

 P3-M 1.33GHz / SDR 256MB / 40GB / / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X31 2672-C3K

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 2535

 P4-M 2.8Hz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400 x 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu S-Series 6010CD

 P3-M 1.06GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 4010 CM14

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-FR55E/B

 Cel-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA DynaBook G6C/X18PME

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA DynaBook T5/X16PME

 P4-M 1.6GHz / 256 MB DDR / 40GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Tecra S1 PT831K-104XL

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 2010CD20(무선랜)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA E120 RW

 P3-M 800MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-RW / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SQ20-JD24A/11R

 P3-M 1.1GHz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP25-JB242/220

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX05-4B244/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / DVD+RW COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SQ10-JB232/100

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ujitsu C-Series 2111DV

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX770

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite Pro M15-S405

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Dynabook C8/213LMEW

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024 * 768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX05-JB261/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX05-JB242/13R

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 2010CD22

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu S-Series 6120

 P-M 1.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

로직스 X-Link

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X31 2672-CBK

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

JVC AirWorks MP-XP7220KR/C

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 5205-S503

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1020) / 랜, 모뎀

TOSHIBA DynaBook E7/518PME

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A30 2652-33K

 P3 1.0GHz / SDR 128MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N1000V 470036-628

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 20GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude 2650

 P4 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7010CDW

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu S-Series 6010CDW

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu P-Series 2110CM

 Crusoe 867MHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 10.6인치(1024*768) / 랜, 모뎀

JVC AirWorks MP-XP7310KR

 P-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRX650

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 30GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT55/B

 Cel 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA DynaBook G6/X18PME

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX05-JB262/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM Xnote LM40-2SA1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 1575AP

 Pentium 4 - 2.4 GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C 470037-757

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7010XCM

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 7010XCD

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu S-Series 6120CM

 P-M 1.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario 1513AP

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7010CD

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-L6KNHP

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT25L

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-RW / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario X1057AP

 P-M 1.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15.4인치(1280*800) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼보 드림북 G7620.6

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.2인치(1280*854) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu 타블렛PC ST4110

 P3 800MHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 2220

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 2010CM22(무선랜)

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T40 2373-14K

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX15-5B241/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / DVD+RW COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

현주 iFriend HC 23OO 391556-B

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 iFriend HD 23OO 382624F-B + 본체

 P4 2.66GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 iFriend HM 23OO 382424F-B + 본체

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 6585DV3

 P3 800MHz / SDR 128MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7110XCM2(무선랜)

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 7110XCM(무선랜)

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite Pro PS610U-NGYSG7

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 80GB / DVD-RW / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX10-JB242/13R

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA P440-C1723

 P4 1.7GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX10-TA007 (화이트모델)

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA E120-664C1

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite 5205-S505

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite 2410-6223K

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼보 드림북 G7640.6

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.2인치(1280*854) / 랜, 모뎀 , 무선랜

현주 DRAGON HM 23OO 332023-M

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800C 470059-620

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu S-Series 6010CM

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P600

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA DynaBook G7/X19PDE

 P4-M 1.9GHz / DDR 256MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-L6K

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq Presario X1044

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.4인치(1280*800) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N800V 470050-313

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N620C-DE262A#AB1

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

DELL Latitude C640

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SQ20 TA007

 P-M 1.2GHz / DDR 384MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP30-5B262/15R

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2373 14U

 P4-M 1.3GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-86U

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX670

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

TOSHIBA DynaBook G6/X18PDE

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu P-Series 5010

 P-M 900MHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 10.6인치(1280*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite Pro M10 PS630K-G205U

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX15-5B261/15R

 P-M 1.5Ghz / DDR 256MB / 60GB / DVD+RW COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

NEC VERSA E120

 P3-M 800MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad G40-2388 5BK

 P4 3.06GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 7651CM

 P3 1.13GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX10-JB243/14R

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX10-A1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP25-JB243/240

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX05-4B264/15R

 P-M 1.5Ghz / DDR 256MB / 60GB / DVD+RW COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ACER TravelMate C102T

 P3-M 800MHz / SDR 256MB / 20GB / CD-ROM / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TR32 2658-B8K

 P4-M 1.6GHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-V505R/PB

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite P10-S429(BTO)

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.1인치(1440*900) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra 9300 M1 (PT930E-03PCW)

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

현주 DRAGON HM 23OO 332023-W

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-RW / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

현주 DRAGON HM 23OO 332054-B

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

HP 컴팩 비지니스 NX7000

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.4인치(1680*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2373 19U

 P4-M 1.3GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq NX 7000

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / DVD-ROM / 15.4인치(1680*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA DynaBook G8/X20PDEW2

 P4-M 2GHz / DDR 256MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀, 무선랜, Bluetooth

SONY PCG-V505L

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA E120-665C1

 P3-M 866 MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-RW / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P600 (HDD 60GB)

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 5205-S504

 P4 2.0GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage PPR10K-03NVS

 P3-M 900MHz / SDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SQ20-JB24B/11R

 P-M 1.1GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

DELL Inspiron 2650

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7010CM

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A31 2652-KK1

 P4 1.8GHz / DDR 512MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage R100 (PPR10K-04MN4)

 P-M 1.0GHz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Portage R100

 P-M 1.0GHz / DDR 256MB / 40GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ACER TravelMate C102Ti

 P3-M 800MHz / SDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

ACER TravelMate C104T

 P3-M 900MHz / SDR 256MB / 40GB / CD-ROM / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

ACER TravelMate C104TCI

 P3-M 900MHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu C-Series 7631DVE

 P3 1.0GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Fujitsu S-Series 6010CMW(무선랜)

 P3-M 1.0GHz / SDR 256MB / 40GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2373 12U

 P4-M 1.3GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad X24 2662-BTK

 P3-M 1.13GHz / SDR 256MB / 30GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A31 2652-PBU

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2681-QBK

 P4 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRX52G/B

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 16.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-NV7EL

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote LM50-3SA1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 4010CM16

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRT1002A

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 40GB / DVD±RW / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM Xnote LM40-21BK

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N800C 470035-620

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A31 2652-P3K

 P4 1.9GHz / DDR 256MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N610C(DD540A#AB1)

 P4 2GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD+RW COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-TR1/B

 P3-M 900MHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 10.4인치(1280*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-V505GL

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad TR32 2658-GLK

 P4 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T40 2373-29K

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite P20 PSP20K-03CQV

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 17인치(1440*900) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite P20

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 17인치(1440*900) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu T-Series T3010

 P-M 1.4GHz / DDR 256MB / 40GB / - / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

JVC AirWorks MP-XP7310KR/GOLD

 P-M 1.0GHz / SDR 256MB / 60GB / 옵션 / 8.9인치(1024*600) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2323 72U

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T30 2366-97U

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼보 드림시스 BG660

 P4 2.66GHz / DDR 256MB / 80GB / COMBO / 17인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

Compaq NX 7000P

 P-M 1.5Ghz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15.4인치(1280*800) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 4010CD16

 P-M 1.6GHz / DDR 256MB / 60GB / CD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A31 2652-KXK

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-Z1/P

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-R505TFL

 P3 1.2GHz / SDR 256MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Portage 2000

 P3-M 750 MHz / SDR 256MB / 20GB / 옵션 / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM Xnote LM50-21AK

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-TR1/L

 P3-M 900MHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 10.4인치(1280*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA DynaBook G8/X20PDEW

 P4-M 2GHz / DDR 512MB / 80GB / DVD-RW / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀, 무선랜, Bluetooth

TOSHIBA Portage

 P-M 900MHz / DDR 256MB / 30GB / CD-ROM / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra S1 PT831K-2F0QL

 P-M 1.5Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP30-5B581/15R

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX10-JB263/15R

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Fujitsu E-Series 7010CMW(무선랜)

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SP25-JB563/240

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM Xnote LM50-32DK

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A31P 2652-M3K

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SQ20-JB26B/12R

 P-M 1.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SQ20-JB262/12R

 P-M 1.2GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq NX 7000SP

 P-M 1.5Ghz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15.4인치(1680*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

HP Pavilion XH555

 Athlon 1.0GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A31M 2652-C3K

 P4-M 1.6GHz / DDR 256MB / / / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

Compaq Presario 1501AP

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

IBM ThinkPad T40 2373 75U

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad X20 2662-KBK

 P3 600MHz / SDR 128MB / 20GB / / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX690

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-Z1/LP

 P-M 1.3GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad R40 2722-GBK

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM Xnote LM50-32FK

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ACER TravelMate TM-351TE

 P3-M 700MHz / SDR 128MB / 10GB / COMBO / 13.3인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

ACER TravelMate TM-C110 Tci

 P-M 900MHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 10.4인치(1024*768) / 랜, 모뎀

SONY PCG-Z1R/P

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T40 2373-KK1

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq NC4000 DR139P

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRT150

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite Pro M10 PS630K-G205J

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-V505S/PB

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 12.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-TR2/L

 ULV Pentium-M 1Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 10.6인치(1280*768) 와이드 / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-Z1R/LP

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 5205-S703

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Tecra M1(PT930-03NVW)

 P-M 1.4Ghz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-Z1V/LP

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

HP OmniBook XE3

 P3 1.1GHz / SDR 256MB / 30GB / COMBO / 15인치(1400 * 1050) / 랜, 모뎀

IBM ThinkPad T40 2373 D6U

 P-M 1.4Ghz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A31 2653-R8K

 P4 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRV88G

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 랜, 모뎀

Fujitsu E-Series 7110CM

 P4-M 1.7GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A30 2652-35K

 P3 1.0GHz / SDR 128MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario X1045

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 15.4인치(1680*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq EVO N620C-DE270A#AB1

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite P25-S507

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD-RW / 17인치(1400*900) / 랜, 모뎀

NEC VERSA P600 (P-M 1.6GHz, HDD 60GB)

 P-M 1.6GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A30 2652-34K

 P3 1.0GHz / SDR 128MB / 30GB / DVD-ROM / 15인치(1024*768) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-86K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX10-JB262/15R

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 5200 ps520k-00005

 P4-M 1.9GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SX10 QB561/15R

 P-M 1.5GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

Compaq Presario X1064AP

 P-M 1.6GHz / DDR 256MB / 80GB / COMBO / 15.4인치(1680*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad A31 2653-N5K

 P4-M 1.8GHz / 256MB 메모리 / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra 9100(PT910K-34CYK)

 P4 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T40 2373-72K

 P-M 1.5GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX15-5M581/16R

 P-M 1.6Ghz / DDR 512MB / 80GB / DVD-Multi / 15.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2373 91U

 P4 1.6GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-J1K

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT170

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD+RW / 16인치(1280*1024) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX3LP

 P4 1.6GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT77/B

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD±RW / 16.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-FBK

 P4-M 2.2GHz / DDR 256MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

삼성 센스 SP25-JM581/250

 P4-M 2.5GHz / DDR 512MB / 80GB / DVD-MULTI / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

삼성 센스 SX10-QB582/16R

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T30 2366-J3K

 P4-M 1.8GHz / DDR 512MB / 40GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX5LP

 P4 2.0GHz / SDR 256MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

IBM ThinkPad T40 2373 92U

 P4 1.6GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite 5205-S705

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRV7LP

 P4 2.66GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRT30LP

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite 5200 31P11

 P4-M 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra M1(PT930-040PW)

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Tecra 9100(PT910K-3ZC4W)

 P4 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1 인치 / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite PS522K-VJ758P

 P4-M 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD-RW / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

TOSHIBA Satellite PS522K-VJ758

 P4 2.4GHz / DDR 512MB / 60GB / DVD-MULTI / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

IBM ThinkPad T40 2373 G1U

 P4 1.6GHz / DDR 512MB / 40GB / CD-ROM / 14인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

SONY PCG-GRX92G/P

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad A31 2652-R3K

 P4-M 2.0GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T30 2366-81K

 P4-M 1.8GHz / DDR 256MB / 40GB / DVD-ROM / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀

TOSHIBA Satellite 5200 31P10

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1600 * 1200) / 랜, 모뎀

Compaq EVO N800W 470043-595

 P4 2.2GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 15인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T40 2373-94K

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 80GB / COMBO / 14.1인치(1024*768) / 랜, 모뎀 , 무선랜

LGIBM ThinkPad T30 2366-J4K

 P4-M 2.0GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T30 2366-JBK

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad TPT30 JBK

 P4-M 2.4GHz / DDR 256MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

IBM ThinkPad T40 2373 G5U

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀

LGIBM ThinkPad T40 2373-G3K

 P-M 1.6GHz / DDR 512MB / 60GB / COMBO / 14.1인치(1400*1050) / 랜, 모뎀 , 무선랜

SONY PCG-GRT99/P

 P4 2.8GHz / DDR 512MB / 80GB / DVD±RW / 16.1인치(1600*1200) / 랜, 모뎀

 
 

바로가기 : 노트사랑 홈페이지 / 노트북 쇼핑몰 / PDA 쇼핑몰 / 모빌웹진

 

 본 문서의 저작권은 노트사랑(http://note.pe.kr)에 있습니다.     Notelove